Uslovi i pravila korišćenja

Opšte odredbe

Internet portal Oglasio u vlasništvu je društva Hedon 33 d.o.o. sa sedištem u 23 249 Povljani , Miroslava Krleže 61, dalje u tekstu Oglasio.


Uslovi i pravila korišćenja važe za internet portal www.oglasio.eu sa svim poddomenama i web stranicama, kao i aplikacijama za mobilne telefone koji pripadaju domenu oglasio.eu, dalje u tekstu internet portal Oglasio.


Korisnik je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge internet portala Oglasio, što podrazumeva neregistrovane korisnike, registrovane korisnike i poslovne subjekte koji na osnovi ugovornog odnosa koriste usluge Oglasia.


Pre korišćenja usluga internet portala Oglasio, Uslove i pravila korišćenja potrebno je pažljivo pročitati.


Pristupanjem ovim stranicama prihvatate sva pravila i uslove korišćenja internet portala Oglasio, stupate u ugovorni odnos sa Društvom, i potvrđujete da ste u celosti pročitali, razumeli i prihvatili primenu i obavezu Uslova i pravila korišćenja . Zadržavamo pravo promena i dopuna uslova i pravila korišćenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovno čitati Uslove i pravila korišćenja i smatra se da je pristupanjem stranicama Oglasia upoznat sa aktualnim pravilima i uslovima njihovog korišćenja.


U svrhu korišćenja usluga internet portala Oglasio, Korisnik se obvezuje registrovati i u registracijskom obrascu popuniti potrebne podatke i podatke za kontakt. Prikupljanje traženih podataka sprovodi se skladno potrebama usluge za čije se korišćenje Korisnik registrovao, a za oglašavanje je utemeljeno na Zakonu o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrovane delatnosti.


Korisnik je dužan prilikom registracije navesti tačne, istinite i potpune podatke potrebne za postupak registracije. Suprotno postupanje smatraće se kršenjem Uslova i pravila korišćenja. Korisnik za tačnost dostavljenih podataka garantuje kaznenom i materijalnom odgovornošću i obvezan je održavati podatke tačnim i ažurnim. Korisnik registracijom na Oglasiu dopušta čuvanje, upotrebu i obradu navedenih podataka. Oglasio se obvezuje da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobijeni i u skladu sa merodavnim propisima.


Korisnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti zatvaranje svog korisničkog računa i brisanje podataka. Oglasio će zatvoriti korisnički račun i oglase tog Korisnika 24 sata nakon podnošenja zahteva, osim ako Korisnik u navedenom roku ne odustane od zatvaranja. Sva obaveštenja o postupku zatvaranja korisničkog računa i brisanja podataka, Korisnik će dobiti na adresu elektronske pošte koju je prijavio u svrhu korišćenja usluga internet portala Oglasio.


Oglasio može na internet platformi objaviti nagradne igre ili upitnike svojih partnera, a Korisnik svojevoljno može učestvovati i uneti svoje lične podatke. Oglasio ne čuva i ne obrađuje podatke koje je Korisnik uneo na takav način i ne odgovara za sigurnost podataka te se ograđuje od bilo kakve štete koja bi Korisniku mogla nastati u tom slučaju.


Oglasio može omogućiti trećoj strani objavu nagradne igre za korisnike. Učestvovanje u nagradnoj igri regulisano je pravilima treće strane koja je organizovala nagradnu igru, a Oglasio ne odgovara za organizaciju i rezultate nagradne igre.


Oglasio vodi računa o zaštiti ličnih podataka skladno propisima koji se primenjuju i Politici privatnosti koji detaljnije uređuju prikupljanje ličnih podataka, njihovo korišćenje, sigurnost, čuvanje, brisanje, prenos i korišćenje alata.


Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je menjati. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlašćenom upotrebom prava pristupa, kao i za sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom. Oglasio ne odgovara za slučajeve zloupotrebe korisničke lozinke, ali čim Korisnik prijavi vjerovatnu zloupotrebu, Oglasio može odgovarajuće postupati.


Oglasio je ovlašćen u svakom trenutku zatvoriti korisnički račun onih korisnika koji krše ove Uslove i pravila korišćenja kao i preduzeti druge odgovarajuće mere protiv korisnika koji krše ove Uslove i pravila korišćenja. Uslovi i odnosi između korisnika i društva Oglasio podležu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je sud u Zadru.


Za sve objave, oglase, poruke, tekstove, prikaze, fotografije, video snimke, ponude, kataloge, vaučere i drugi materijal (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljen na stranicama, prenesen preko stranica ili povezan elektronskim linkom sa stranica, isključivo odgovara osoba od koje je takav sadržaj potekao. Oglasio ne daje nikakvu garanciju po pitanju tačnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahteva trećih osoba po osnovi naknade štete ili po bilo kojoj drugoj osnovi, a koja bi bila u vezi sa sadržajem dostavljenim od Korisnika, Korisnik u potpunosti preuzima odgovornost, kao i obavezu preduzimanja svih radnji kako bi odbranio i zaštitio Oglasio od svih takvih zahteva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi Oglasiu svaki trošak kao i svu štetu koja bi nastala na temelju zahteva trećih osoba, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz materijal dostavljen od Korisnika.


Nedopušteni su sadržaji koji sadrže lične podatke drugih osoba bez njihovog izričitog odobrenja. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati sadržaj koji je u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Korisnik se posebno obvezuje da neće prodavati i oglašavati prodaju robe ili pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.


Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika Oglasia i oglašivača (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili sadržaju ponude, o predmetu, ceni ponude, trajanju akcije i sl.) rešavaju se isključivo između korisnika. Oglasio nije odgovoran ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posledica takvih odnosa.


Kako bi unapredio svoju uslugu, Oglasio upotrebljava i analizira podatke koje ima o svojim korisnicima, uključujući i podatke o korisničkim interesima, aktivnostima i pregledima, a kako bi odabrao i personalizovao oglase i druga marketinška obaveštenja kojima se promovišu proizvodi i usluge Oglasia.


Oglasio ne preuzima odgovornost za pravodobno ili detaljno obaveštavanje Korisnika.


Nije dopušteno kopiranje i upotreba bilo kojeg dijela stranice Oglasia, uključivši podatke koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja Oglasia.


Oglasio ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili zloupotrebe javno objavljenih podataka.


Oglasio ne odgovara za bilo kakve troškove koji bi mogli nastati Korisniku, a koji mogu nastati zbog korišćenja internet portala Oglasio i aplikacije Oglasio za mobilne telefone.


Internet portal Oglasio sadrži linkove na internet stranice drugih pružaoca usluga. Oglasio ne odgovara za sadržaj internet stranica treće strane, ne garantuje i ne preuzima odgovornost za štetan, ilegalni sadržaj ili druga zakonska kršenja na internet stranicama trećih strana. Oglasio će u najkraćem mogućem vremenu ukloniti bilo koji link ili sadržaj nakon što se u potpunosti uveri da on krši pozitivne zakonske propise ili je na bilo koji način štetan ili nepoželjan.


Predaja oglasa na Oglasiu

Oglasio je namenjen javnom objavljivanju oglasa i povezanim uslugama koje će omogućiti što učinkovitiju objavu i pretraživanje oglasa. Slanjem zahteva za objavu oglasa, Korisnik pristaje da se uz njegov oglas na Oglasiu objave i lični podaci, kako je podesio u podešavanjima ili upisao u sadržaj oglasa, a koje mogu videti sve osobe koje imaju pristup internetu. Korisnik može zatražiti brisanje oglasa iz bilo kojeg razloga na način da se uloguje u svoj korisnički račun i potvrdi brisanje oglasa.


Oglasi na hrvatskoj verziji stranice moraju biti napisani na hrvatskom jeziku, na srpskoj verziji stranice moraju biti na srpskom jeziku, na slovenskoj verziji stranice na slovenskom jeziku itd..


Oglas mora sadržati specifične podatke o predmetu koji se prodaje. Opis se mora odnositi samo na predmet prodaje. U oglasima nije dopušteno oglašavanje ostalih predmeta, usluga, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet prodaje.


Slike u oglasu moraju biti slike predmeta koji se prodaje. Nije dopuštena objava logotipa, benera i sl.


Liste proizvoda nisu dopuštene. U jedan oglas dopušteno je upisati samo jedan predmet prodaje, osim ako ne predstavlja komplet.


Oglas mora sadržajno pripadati u primjerenu rubriku.


Naslov oglasa mora opisivati predmet prodaje. U naslov nije dopušteno upisivati naslove drugih web stranica ili više jednakih znakova zaredom (npr.: *** prikolica za automobil ***).

Oglasi koji pozivaju na učešće u raznim mrežnim marketinzima i piramidalnim igrama nisu dopušteni. Jednako tako nisu dopušteni oglasi koji pozivaju na igranje nedopuštenih igara na sreću.


Korisnik može imati samo jedno korisničko ime i za jedan predmet može predati samo jedan oglas. Nije dopušteno menjanje predmeta oglašavanja unutar zakupljenog oglasnog paketa ili proizvoda, niti je dopuštena objava oglasa za isti predmet u dve različite rubrike.


Trgovačka društva, obrtnici, udruženja i agencije putem internet portala Oglasio prodaju predmete i predaju oglase isključivo kroz tip računa 'pravna osoba'. Ako obavljaju uslužnu delatnost, mogu je predstaviti u uslugama.


Internet veze (linkovi) sa internet portala Oglasio: dopušteno je jedino povezivanje na dodatni opis predmeta. Linkovi na stranice koje oglašavaju razne usluge nisu dopušteni. Linkovi na stranice koje su u tržišnoj konkurenciji Oglasia nisu dopuštene.


Oglasio zadržava diskretno pravo procene da li neki link odobriti ili ne. Oglasio zadržava pravo brisanja, odnosno neobjavljivanja oglasa koji ne zadovoljavaju određeni kriterijum ili su u suprotnosti sa ovim pravilima i uslovima.


Oglasio ima pravo ukloniti, urediti, izmeniti ili odbiti objavu oglasa, i to bez najave :

 • kada je oglas predan u pogrešnu rubriku
 • kada sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga
 • kada proizvod i/ili oglašivač krši autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
 • kada proizvod može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom, na bilo koji način
 • kada se oglašava potražnja
 • kada proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dečje) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale, ili je u bilo kojem smislu uvredljiv
 • kad je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
 • kad oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja
 • kad postoji sumnja na zloupotrebu internet portala Oglasio
 • Oglasio zadržava pravo izmene i dopune pojedinog oglasa, a da se pri tome ne menja sadržaj predmetnog oglasa (lektorske intervencije, dopuna podataka i slično).

Korisnici svojim zahtevom za objavu oglasa neopozivo ovlašćuju Oglasio da taj sadržaj koristi, kopira, objavljuje i distribuira i u drugim medijima. Oglasio u drugim medijima neće objaviti lične podatke Korisnika, već samo sadržaj oglasa i link na internet portal Oglasio.


Nije moguće ostvariti povraćaj novca ili iskoristiti uplaćena sredstva za neiskorišćeni dio plaćenih oglasa ili povraćaj sredstava koja korisnici imaju na Oglasio Saldu u slučaju gašenja računa, brisanja i deaktivacije oglasa zbog kršenja ovih Uslova i pravila korišćenja. Sredstva uplaćena na Oglasio korisnički račun moguće je koristiti isključivo za oglašavanje na internet portalu Oglasio te Korisnik nema pravo ta sredstva delimično ili u celosti preneti drugom korisniku, na drugi račun, zameniti za drugu uslugu ili ostvariti povraćaj.


Oglasio ne garantuje da će Korisnik moći pristupati sadržaju svog oglasa kada on jednom istekne.


Elektronska komunikacija između Oglasiovih korisnika namenjena je razgovorima vezanim za proizvod ili uslugu ponuđenu u oglasu, a radi:

 • informisanja o detaljima oglasa
 • sklapanja transakcije, odnosno trgovanja vezanog za oglašeni proizvod ili uslugu
 • informisanja o ostalim proizvodima ili uslugama ako je oglašivač poslovni korisnik

Korisnik se obvezuje celo vrijeme imati aktivnu adresu elektronske pošte za komunikaciju sa Oglasiom i drugim korisnicima te redovno odgovarati na primljene upite.


Korisnici su u pisanoj komunikaciji na Oglasiu dužni:

 • redovno proveravati i ažurno odgovarati na pristigle upite drugih korisnika
 • prije slanja ponude vezane uz određeni oglas pročitati detaljan opis oglasa i ponudu formirati prema detaljima naznačenim u samom oglasu

Korisnicima u pisanoj komunikaciji na Oglasiu nije dopušteno:

 • koristiti tuđe ime ili adresu e-pošte, lažno se predstavljati ili na bilo koji drugi način dovoditi drugog korisnika u zabludu da sa njim kontaktira treća osoba, institucija ili poslovni subjekt
 • promovisati druge servise, proizvode i usluge
 • slati linkove na druge internet lokacije
 • nuditi posredovanje u prodaji ili iznajmljivanju
 • slati ponude za poslovnu saradnju koja nije oglašena
 • tražiti pomoć, donacije ili sponzorstva
 • dogovarati se sa drugim oglašivačima o cijenama
 • slati poruke uvrijedljivog, pretećeg sadržaja ili zastrašivati i koristiti se govorom mržnje
 • koristiti robote ili skripte za automatizovano slanje više poruka

Radi zaštite Korisnika, sprječavanja zloupotrebe komunikacije, otkrivanja neželjene pošte i zlonamjernog softvera i razvoja Oglasiovih proizvoda, Oglasio zadržava pravo bez obaveštenja:

 • proveriti i analizirati sadržaj poruka (uključujući vezanu elektronsku poštu)
 • privremeno zadržati poruke i odložiti njihovu isporuku primaocima
 • trajno otkazati isporuku poruka primaocima
 • isključiti korisnika ili mu onemogućiti daljnje komuniciranje putem poruka

Završne odredbe

Ovi Uslovi i pravila korišćenja primjenjuju se i vrede od 1. Maja 2019 godine.


Za eventualne reklamacije i prigovore vezane za članak 11a. Zakona o zaštiti potrošača potrebno se obratiti pisanim putem:

 • na adresu sedišta društva: Miroslava Krleže 61, 23249 Povljana
 • putem e-pošte na adresu: [email protected]

Odgovor na reklamaciju i prigovor obavezujemo se dati u roku određenom Zakonom o zaštiti potrošača.


Podaci o administratoru sistema Oglasio:

Hedon 33 d.o.o.

Adresa: Miroslava Krleže 61, 23249 Povljana, Hrvatska

E-pošta: [email protected]


Podaci o društvu:

Društvo je upisano u sudski registar kod Trgovačkog suda u Zadru, MBS: 110071720, OIB: 76664402916

Osnovni kapital od 20.000,00 kuna uplaćen je u celosti.

Koristeći Oglasio.eu, pristajete na korišćenje kolačića. Više informacija

Razumem